Az AJTP felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezés:A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írja ki, a pályázati anyagok (mi „EGYSÉGCSOMAG”-nak hívjuk) letölthetők a www.ajtp.hu, a www.oktatas.hu , illetve a www.pseg.hu honlapokról, vagy a gimnáziumunkban beszerezhetők, ill. kérésre postázzuk. A pályázatokat az első helyen megjelölt középiskolába kell eljuttatni.

2020. december 11-ig (péntek) – a pályázat benyújtásának határideje

A jelentkezőnek részt kell vennie a KÖZPONTI írásbeli felvételin. Az erre történő jelentkezés az Oktatási Hivatal által kiadott lapon – mely elérhető lesz honlapunkon is: www.pseg.hu – közvetlenül a választott intézménynél történik.

2020. december 09. (szerda) – jelentkezési lap beérkezése a központi írásbelire

2021. január 22-23-án egy vidám, ismerkedős beválogató hétvége a kollégiumunkban. (A részvétel ingyenes!)

2021. január 23-án (szombat) 10 óra: központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból.

Sikeres beválogatás esetén február 8-ig értesítjük levélben a tanulót, melynek birtokában

2021. február 10-ig a tanulói jelentkezési lapokat és adatlapokat az általános iskola (osztályfőnök) továbbítja iskolánknak, ill. a Felvételi Központnak.
A felvétel akkor érvényes, ha a jelentkezési lap beérkezik.

Szeretettel várunk minden érdeklődő tanulót gimnáziumunkba!

Andorka Gábor
igazgató

Az AJTP-be bevonható tanulók körének bővülése

Kihirdették az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendeletet, amely tartalmazza az Arany János Tehetséggondozó Programba kerülés feltételeit. (Magyar Közlöny 2019. évi 147. szám)

19. § Az R1. 176. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Arany János Tehetséggondozó Programba a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint bekapcsolódhat, aki:

„b) a ba)–bf) alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

  • ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • bb) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  • bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
  • bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  • be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
  • bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.”

A 2021/2022. tanévi tanulói pályázatok fentiek szerint kerülnek meghirdetésre szeptember 11-ig. A feltételek igazolásának módját a tanulói adatlapok tartalmazzák majd.


Letölthető dokumentumok: