Különös közzétételi lista

1.a: A felvételi lehetőségről a Beiskolázás/Felvételi tájékoztató hivatkozás alatt olvashatnak.

1.b: A beiratkozás időpontja: 2021. június 22. (péntek). A teendőkről külön értesítést küldünk.
A fenntartó által engedélyezett osztályokról, csoportokról a Beiskolázás/Felvételi tájékoztató hivatkozás alatt olvashatnak.

1.c: A térítési díjról, tandíjról és egyéb díjfizetési kötelezettségekről a pénzügyi információk hivatkozás alatt olvashatnak.

1.d:

1. Magyarországi Evangélikus Egyház részéről helyszíni tanügy igazgatási átvilágítási ellenőrzés
(általános iskola, középiskola, kollégium)
Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész vezetésének, törvényességi megfelelőségének ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzés vizsgálati területei: Szabályzatok, dokumentumok; Tanügy-igazgatási nyilvántartások. A törvényességi ellenőrzés módszere: Dokumentumelemzés.
Valamennyi vizsgálandó dokumentum rendelkezésre áll, a kormányhivatali ellenőrzéseknek megfelelő rendben készítették ki a vizsgálatra.

A nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős, rendelkezésre áll.

Az intézményi szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre áll, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

A pedagógiai program az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes mértékben elősegíti, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

Az intézmény házirendje rendelkezésre áll, a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az intézmény belső szabályzatai (vezetői ellenőrzések, stb.) az előírásoknak megfelelnek.

Elektronikus naplót használnak, év végén a szabályoknak megfelelően kinyomtatva, aláírva, pecsételve megtalálható. Október 1-jén, félévkor és év végén nyomtatnak.
A személyi anyagok rendelkezésre állnak. Munkaszerződés, munkaköri leírás, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az előírásoknak.
Vizsgálat ideje: Bonyhád, 2019. december 5.

2. NÉBIH ellenőrzés: 2019. január 21-én
Az 5200/587-1/2019. számon nyilvántartott Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi ellenőrzés eredménye: 83%, azaz jó (4)

3. Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Számvevőszék ellenőrzése 2019. augusztus 01-jén
1. Helyzetfelmérés: E-mailen történt egyeztetésünk után, nagyon alapos munkát kaptam az ellenőrzési szempontokra. A táblázatok, illetve a szóbeli magyarázat teljes választ adnak. A gazdasági vezetővel folytatott beszélgetésünk is, azt bizonyítja, hogy jó vezető vagy vezetők kezében van az intézmény. Nagy hasznukra válik, hogy gazdasági vezetőjük hosszú évek óta dolgozik az iskolában, melyből sok tapasztalatot tud meríteni.
2019.január 1-i nyitó pénzeszközhöz képest a vizsgált időpontban nagyobb összeggel rendelkezik /június 30-i állapot szerint/. Látogatásomkor is folyt a felújítás. A gimnáziumban a női vizesblokk és a szaktantermek felújítását láttam. Látszik, hogy épületeiket nagyon gondosan ápolják, lehetőségeikhez képest renoválják. Nagyon tiszta környezetet biztosítanak tanulóik számára, és természetesen a dolgozóiknak is. A létszámok alakulása táblázat is ezt tükrözi, hogy szeretnek ide járni a gyerekek, mivel 2018-hoz képest is 20 fővel nőt a számuk. A kihasználtságuk nagyon jó iskolákra nézve és a kollégiumra is.
2. Költségvetési előirányzatok: Jelentős mértékű változás nem állapítható meg, a gazdasági vezető által kiadott melléklet szerint. a gazdálkodásukból ténylegesen kitűnik, hogy kiadásaikat a bevételeikhez igazítják. Kiadásaik részletezésében látható, hogy 2018-hoz képest anyagjellegű és személy jellegű ráfordításban terveznek nagyobb összeget. a vizsgálat időpontjában arányosan mutatkoznak a kiadások, megközelíti az egész évre tervezetnek a felét, mely 6 hónapra arányos.

1.e: Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6.00 – 17.00 között. Az intézmény hétvégén –  kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) zárva van. Az éves munkaterv a Gimnázium/Ütemterv hivatkozás alatt található.

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévekben

1.g: A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Gimnázium/Dokumentumok hivatkozás alatt olvashatják.

3.a: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a Gimnázium/Tanárok hivatkozás alatt található.

3.b: A nevelő és oktató munkát segítőkről az információk ezen hivatkozás alatt találhatók.

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményei a Gimnázium/Dokumentumok/Kompetenciamérés hivatkozás alatt találhatók.

3.d: Az intézmény tanévenkénti lemorzsolódási, évismétlési mutatói itt találhatók.

3.e: Az érettségi vizsgák eredményeiről a Gimnázium/Dokumentumok/Érettségi eredmények hivatkozás alatt olvashatnak.

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Gimnázium/Dokumentumok/Házirend, illetve a Gimnázium/Dokumentumok/Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Gimnázium/Dokumentumok/Pedagógia program hivatkozások alatt olvashatnak.

3.g: A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait a Gimnázium/Dokumentumok/Házirend, valamint a Gimnázium/Dokumentumok/Pedagógia program hivatkozások tartalmazzák.

3.h: Az osztályozó vizsgákról a Gimnázium/Dokumentumok/Pedagógia program hivatkozás (34. oldaltól) alatt olvashatnak.

3.i: Az iskolai osztályokról a Gimnázium/Osztályok hivatkozás alatt olvashatnak.

4.a: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a Gimnázium/Tanárok hivatkozás alatt található.

4.b: Kollégiumi szabadidős foglalkozások: Csokonai-kör, lövész szakkör, film klub, vöröskeresztes szakkör, haditechnikai és harcászati szakkör, média szakkör, Biblia-kör, rocktörténeti-klub, jóga, kézműves szakkör

4.c: Az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségeiről a Pedagógia program hivatkozás alatt olvashatnak.

4.d: Kollégiumi csoportok