köszi

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat formái és szabályai

Teljesítése
A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 6. § (4) bekezdése elrendeli, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.
Továbbá ugyanezen törvény 97. § (2) bekezdése azt mondja ki, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
Teljesítésének feltételei
Közösségi szolgálat végzésének megszervezésére vonatkozó részletes szabályokat, a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet tartalmazza. Ezen jogszabály rendelkezése alapján, a közösségi szolgálat teljesítését a tanuló önállóan végzi, valamint ennek dokumentálását is (egy erre kinevezett naplóban).
A teljesített óraszámok dokumentációit legkésőbb: a tanév éves munkaprogramjában meghatározott időpontig köteles az iskolai koordinátornak/osztályfőnöknek átadni.
A közösségi szolgálat során a fogadó intézmény egy közösségi szolgálati naplóban adminisztrálja a teljesített órákat, melyeket minden tanév végén a diákok iskolai bizonyítványában is rögzítünk.
Az 50 óra teljesítése az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele, enélkül 2016-tól senki nem kaphat érettségi bizonyítványt!!!
A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás. Jó lehetőség arra, hogy a tanulók olyan munkahelyeket, tevékenységeket ismerjenek meg, amelyek a későbbi életpályájuk alakulása szempontjából is fontosak lehetnek.
A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

 • szociális (pl.: idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
 • egészségügyi (pl.: kórtermekben látogatás, lelki támasz nyújtása betegeknek, beszélgetés, bohócdoktor, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok)
 • oktatási (pl.: korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy számítógépes ismeretek oktatása)
 • kulturális és közösségi (pl.: múzeumokban, közgyűjteményeknél, művelődési házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, kiállításokon/koncerteken segítői feladatok, iskolai rendezvények megvalósításának segítése)
 • környezet- és természetvédelmi (pl.: fa- és növényültetés, kertgondozás, parkrendezés, állatmenhelyeken segítői feladatok, iskolaudvar karbantartási feladatai)
 • polgári- és katasztrófavédelmi (pl.: tűzoltóság és katasztrófavédelem munkájának segítése)
 • közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más állami iskoláknál)

A törvényi előírásnak megfelelően:

 • Életkortól függetlenül naponta maximum 3 óra közösségi szolgálatot lehet végezni (1 óra = 60 perc).
 • A közösségi szolgálat végezhető tanítás után hétköznapokon, hétvégéken vagy tanítási szünetben is.
 • A közösségi szolgálat csak akkor lehet hivatalos, ha megkezdése előtt a szükséges dokumentumokat (jelentkezési lapot, szülői nyilatkozatot, szerződést, közösségi szolgálati naplót) az iskolában és a fogadóintézménynél is hitelesítik.
 • Lehetőség van néhány óra közösségi szolgálat végzésére az iskolán belül is.

Javasolt lépések és szükséges dokumentumok:
1) JELENTKEZÉS: A közösségi szolgálat megkezdése előtt egy példányban jelentkezési lapot és szülői hozzájárulási nyilatkozatot kell kitölteni. Kitöltése után a jelentkezési lapot az osztályfőnöknek vagy a közösségi szolgálat koordinátorának kell leadni.
2) FOGADÓINTÉZMÉNY VÁLASZTÁSA: Keresni kell a jelentkezési lapon megjelölt területekkel foglalkozó civil szervezetet, közhasznú társaságot vagy nonprofit céget, amely közösségi szolgálati tevékenységet tud biztosítani a tanulónak. A megfelelő fogadóintézmények kiválasztásában az osztályfőnökök és a közösségi koordinátorok tudnak segítséget adni.
3) SZERZŐDÉSKÖTÉS: A fogadó intézménnyel 2 példányban együttműködési megállapodást (hivatalos szerződést) kell kötni.
4) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ VEZETÉSE: A közösségi szolgálatot megkezdő tanulóknak közösségi szolgálati naplót minden feladatvégzésre magukkal kell vinniük a fogadóintézményhez és a teljesített közösségi szolgálati órákat ebben kell igazoltatniuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag az ebben a naplóban igazolt órák elismerése lehetséges, semmilyen más igazoló papírt elfogadni nem tudunk! Mindenki nagyon vigyázzon a közösségi szolgálati naplójára, s hivatalos okmányként kezelje!
A közösségi szolgálati napló a tanulóknál kell, hogy legyen. Kérésre, valamint minden tanév végén az osztályfőnöknél le kell adni.

Megállapodás minta: minta.doc
Kapcsolattartó: Gűth Tamás igazgatóhelyettes (guthtamas84@gmail.com 20/7700074)

koszi

A KÖTELEZŐ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Néhány fontos kérés, a tevékenységeket igazolók számára:
1. A leigazolt tevékenység legyen összhangban a jogszabályban is megfogalmazott célkitűzésekkel;(az önkéntességgel,a másokért vállalt felelősséggel,a kölcsönös megbecsüléssel )
2. Olyan tevékenységek kerüljenek „leigazolásra” amelyek:
– a szabadidőben kerülnek lebonyolításra,
– önkéntes vállalásra épülnek,
– minőségi „terméket” eredményeznek.

Iskolánkban a következő lehetőségek adottak az érintett tanulóink számára:

I. Intézményünkben végezhető feladatok:

Néhány konkrét példa azokra a lehetőségekre, amelyeket igénybe lehet venni, és amelyeket igazolni lehet
Tanulás segítése:
-korrepetálások (Keszthelyi Zsolt koll. vezető)
-szakköri munkában nyújtott segítség (Szakkörvezetők)
Szervezői munkában segítés:
-Sportrendezvények (Csábrák János tanár úr)
-Tanulmányi versenyek (Gűth Tamás ig.h.)
-Iskolai rendezvények (Gűth Tamás ig.h.)
-Ünnepélyek, stb (Gűth Tamás ig.h.)
Könyvtárban nyújtott segítség:
-Könyvtárrendezés (Csuma-Kovács Vera könyvtáros)
-Könyvek pakolása (Csuma-Kovács Vera könyvtáros)
Szertárakban végzett munka:
-Felelősi munka, szertárrendezés (munkaközösség-vezetők)
Kulturált környezet kialakítása:
-Parkrendezés (Mucska László gondnok)
-Közösségi terek tisztítása (Mucska László gondnok)
-Tárolók javítása, festése,
-Virágültetések,
-Avar összegyűjtése
Környezetvédelem:
-Környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel (intézményen kívüli is)
-Szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel,
-Megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése, ( iskolai, civil szervezetek honlapján, blog írása,…) (Nagy Andrea tanárnő, Tormássi Éva tanárnő, Kecskés-Kiss Péter tanár úr)
Iskolánk alapítványai:
-Népszerűsítés,
-Szórólap terjesztés,
-Informatikai segítségnyújtás..
1.Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány (Dr Katz Sándor)
2.Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő Közhasznú Alapítvány (Makán Hargita)
3.Oktatási és Nevelési Alapítvány

II. Intézményen kívüli lehetőségek: (Intézmények,szervezetek, egyesületek)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN!
Az együttműködő fél, az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján fogadja a tanulókat.

1.    Városi Kórház: Bányai Jánosné ( Márti néni) ápolási igazgató
2.    Idősek Otthona: Varga Gyöngyvér otthonvezető
3.    Idősek otthona nonprofit Kft: Tóth Andrea intézményvezető
4.    Paradicsompuszta: Makk Erika gyógypedagógus
5.    Szent Erzsébet Otthon: Faluköziné Nikolov Judit, Eckert Jánosné tanárnő
6.    Együtt Egymásért Alapítvány: Geisz Ildikó tanárnő
7.    Kutyamenhely: Nagy Andrea tanárnő
8.    Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár: Schnell-Nagy Erika,
9.    Völgységi Tájkutató Alapítvány: Dr Szőcs Zoltán kur. elnök
10.    Galló József Általános Iskola Gyulaj: Lacza Zoltánné igazgató
11.    Bonyhádi Ifjúsági Ház: Mészáros András
12.    Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség:Szabó Jenő alezredes kirendeltség-vezető
13.    Kismányokért Közhasznú és Kulturális Egyesület:Szabó Béláné ( elnök )
14.    Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Szekszárd: Dr. Bús Imre
15.    Őcsény Község Önkormányzat: Fülöp János polgármester
16.    Ifjúsági Unió Szekszárd: Pék Györgyi
17.    Szászvár Nagyközség Német Önkormányzat: Wáger Marianna
18.    Wosinszky Mór Megyei Múzeum: Hucker Veronika
19.    Bonyhádvarasdi Óvoda: Palkó Julianna
20.    Bonyhádi Német Önkormányzat: Köchlerné Koch Ilona
21.    Kakasdi Általános Iskola: Sebestyénné Taksonyi Mária
22.    Kakasd Község Önkormányzata: Somogyiné Lángi Nikoletta
23.    Teveli ÁMK: Propszt János
24.    PELIKÁN Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Jánoshalma: Ádám Tamásné
25.    „Árvácska”Családok Átmeneti     Ottona TEVEL: Németh Krisztina
26.    Kurdi Körzeti Általános Iskola: Farkas Sándor
27.    Szekszárd Big Band Alapítvány: Pecze István
28.    Völgység Lovas Egyesület: Pappné Dobos Ildikó
29.    Nagymányoki Pitypang Óvoda: Ganszler Gábor Péterné
30.    Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete: Dr Boros Balázs
31.    Tolna M.-iCsalád,Esélyteremtési és Önkéntes Ház (Szekszárd): Stölkler-Szabó Edit
32.    Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület (Bonyhád): Domokosmé Szemcsuk Andrea
33.    PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda ( Szekszárd ): Murel Klára
34.    Szakály Község Önkormányzata: Törő Péter
35.    „Összefogás”Közhasznú Alapítvány ( Bonyhád ): Álom Gyöngyi
36.    „Rókakapa” Ifjúsági Tanoda ( Máza ): Lakatos Andrea
37.    Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Karaszti Péter tü.alezredes
38.    Tolna Megyei Állat-és Természetvédő Alapítvány: Fiáth Szilvia
39.    Egyesült Szociális Intézmény Szakcs: Mohainé Gadányi Zita
40.    Pincehelyi Polgárőr Egyesület: Sebestyén Péter
41.    Nak Községi Óvoda: Simonicsné Király Gabriella
42.    Tengelici Mézeskalács Óvoda: Huber Péterné
43.    „Családban élni jó”Egyesület Szekszárd: Kovács Judit
44.    Presidium Közhasznú Egyesület Dombóvár:Rieger Erika
45.    Kocsola Község Önkormányzata: Trick Jánosné
46.    Bedegkér Község Önkormányzata: Bajkó László
47.    Baka István Általános Iskola Szekszárd: Czink Ildikó
48.    Tolna Megyei illés Gyula Könyvtár: Németh Judit igazgató
49.    Tolna Megyei Ifjuságért Alapítvány: Dr Nagy Janka Teodóra
50.    Aparhant Független Roma Egyesület: Jákovics Vilmos
51.    Teveli Székely Kör: Nagy Gabriella
52.    Együtt Mucsiért Alapítvány: Hilbert Viktória
53.    Tevel Község Önkormányzata: Héri Lászlóné
54.    Nagyberki Mano Tanoda Óvoda: Pinkósziné Lékó Erzsébet
55.    Medi-Papp Kft Szekszárd: Dr Papp Zoltán
56.    Bonyhádi Varázskapu Bölcsöde és Óvoda: Horváth Klára
57.    Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsöde: Tarr Ágnes
58.    Mecsekaljai Általános Iskola Pécs: Danka Edit
59.    Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bonyhád: Csibi Krisztina
60.    Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde: Fülekiné Guzsbván Edit
61.    Dalmand Község Önkormányzata: Bondorné Nagy Ibolya
62.    Dunaföldvár-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola: Agócs Mihály
63.    Tolnai MO-ZA-IK Egyesület: Nemes Zsófia
64.    D-B-M Mikrotérségi Óvoda És Bölcsőde Madocsa: Szalai Andrásné
65.    Madocsa Község Önkormányzata: Tibai Istvánné
66.    Komló Városi Önkormányzat Városgondnokság: Feuerstamler Terézia
67.    Vak Bottyán Óvoda Simontornya: Horváth Lajosné
68.    Györkönyi Napsugár Óvoda: Rodenbücher Mihályné
69.    Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete: Gulyás Katalin
70.    Wuderland Kindergarten Német Nemzetiségi Óvoda: Papné Dévai Éva
71.    Nagymányoki Közművelődési Központ: Hoffmann Antalné
72.    „Kapaszkodó”Szociális és Gyermek- Jóléti Alapszolgáltató Központ Dombóvár: Forrainé Csete Emilia
73.    Váraljai Önkormányzat: Sziebert Éva
74.    Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sport Egyesület: Kalmár Lívia
75.    Városi Könyvtár Tab: Enyed Nándor
76.    Bátaszéki Gondozási Központ: Környei-Tóth Judit
77.    Gagliarda Kamarakórus Egyesület: Kajsza Béla
78.    Fiatalon a részvételért Egyesület Pécsvárad: László Miklós
79.    Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület: Matókné Kapási Julianna
80.    Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája: Juhász Jánosné
81.    Sportélmény Alapítvány Szekszárd: Scherer Tamás
82.    Dunaföldvári Művelődési Központ És Könyvtár: Fafkáné Simon Ildikó
83.    Máza Község Önkormányzata: Pecze Gábor
84.    GREENPET Nonprofit kft.    : Mészáros Tímea
85.    Nemzeti Művelődési Intézet: Berlik Mária
86.    Tamási Fúvós Egyesület: Dobos Erzsébet
87.    Vak Bottyán Óvoda Simontornya: Csóka Anita
88.    Bonyhádi Oyama Karate Sportegyesület: Nyitrai Tamás
89.    Nemzeti Művelődési Intézet Budapest: Czink Judit
90.    Zomba Község Önkormányzata: Toláczi József
91.    Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja: Szabadosné Vastag Edina
92.    Tabi Óvoda: Csontos Jánosné
93.    Sióagárdi Önkormányzat: Háry János
94.    Komlói Városi Könyvtár: Steinerbrunner Győzőné
95.    Tataházai Önkormányzat: Vörös István
96.    Paksi Bezerédj Általános Iskola: Kovácsné Pál Krisztina
97.    Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület: Apelschofferné Rabóczki Anikó
98.    Fadd Nagyközségi Önkormányzat: Fülöp János
99.    Tamási Városi Művelődési Központ: Miskolczi Zoltánné
100.    Nagykónyi Község Önkormányzata: Pusztai László
101.    Cikói Általános iskola: Hernerné Szőts Hajnalka
102.    Komlói Városi Óvoda: Judikné Linde teréz
103.    Szekszárdi Waldorf-Ped Alapítvány: Gayerné Schilling Szilvia Rita
104.    Hidasi Ifjuságot mentő Alapítvány: Szabó Judit
105.    Bonyhádi Széchenyi Ált Iskola: Benéné Kovács Judit
106.    Dombóvári Városi Könyvtár: Virágné Bán Emma
107.    AGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat: Dechmann Tibor
108.    Magyaregregy Községi Önkormányzat: Fülöpné Rákosa Ildikó
109.    Paks Kistérségi Szociális Központ: Borbás László
110.    Csodavár Egyesület ( Tolna ): Váczi-Tegzes szilvia
111.    Hosszúhetényi Óvoda: Nagy Kázmérné
112.    Diósberényi Óvoda:     Véghné Erélyi Valéria
113.    Iregszemcsei Művelődési Ház: Dobos Andrea
114.    Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárd: Pál Mária
115.    Hidasi Önkormányzat: Berg Csaba polgármester
116.    Bonyhádi Rendőrkapitányság: Dr. Marcsek Sándor
117.    Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde: Bagyomné Hollenbach Anett
118.    Könnyű László Városi Könyvt. és Helytört. Gyűjt.: Miskolczi Zoltánné
119.    Decs Tesz.Vesz Óvoda: Szekeres Jánosné
120.    Glück Auf Egyesület Nagymányok: Orbán Tamás
121.    Bonyhád Völgység L.C.: Máté Róbert
122.    Cikádor Kereskedelmi Kft.(Szedres): Sebestyén Zoltán
123.    Mágocsi Bokréta Óvoda: Jurusits Józsefné
124.    Kölesdi Közös Óvoda, Bölcsőde, Családi Napközi Sióagárdi Tagóvodája: Horváth Andrea
125.    Komlói Egészségcentrum: Kóczián Éva
126.    Laurus Alapítvány Bonyhád: Dudás Olga
127.    Községi Könyvtár Diósberény: Wilhelm János
128.    Őcsény Község Önkormányzat: Fülöp János polgármester
129.    Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete: Darabos Péter, Gébert Zsolt
130.    Paksi pálma Lovastanya: Fritz József
131.    Bonyhádi Ált.Isk. Vörösmatty Mih. Tagint.: Bábelné Rein Mária
132.    Paksi Deák Ferenc Ált. Isk.: Puskásné Ömböli Mária
133.    Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.: Hefner Erika
134.    Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egy.: Schneider Konrád
135.    Felsőőrs Község Önkormányzata: Szabó Balázs
136.    PRO ARTIS AMI (Paks): Simon Péter igazgató
137.    Virág János Nagyközségi Könyvtár HŐGYÉSZ: Botta György polgármester
138.    Kurd Község Önkormányzata: Müller János
139.    Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde: Keresztes Anita
140.    Bölcske Községi Önkormányzat: Baranya István polg.
141.    Szent József Iskolaközpont: Szabóné Varjas Ildikó
142.    Nak Község Önkormányzata:Papp-  Urbán Beáta
143.    Kurdi Körzeti Általános Iskola: Farkas Sándor
144.    Gyulaji Idősek Otthona:Farkas Sándorné
145.    Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal: Dr Puskásné Dr Szeghy Petra jegyző
146.    Egyházaskozár Községi Önkormányzat: Weisz Kornélia
147.    Gyönk Város Önkormányzata: Katz Gyula
148.    Boróka Mozgássérült Gyerekek Fejleszt. Alap.: Megyeriné Tóth Gabriella
149.    Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete: Heim Károlyné
150.    Bonyhádi Ált.Isk. Vörösmarty M. Tagintézménye: Bábelné Rein Mária
151.    Gyulaji Idősek Otthona: Farkas Sándorné
152.    Hőgyészi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely: Botta György
153.    Art-Kontakt Bonyhád, Szarvas Szilvia Mónika
154.    Dunavecse Város Önkormányzat: Dr. Pándi Ottó
155.    Dunavecse Vízi Sport Egyesület: Suta Róbert
156.    Pincehely Nagyközség Önkormányzata: Fekete Gábor
157.    Bartók Kamaraszínház: Dr. Borsós Beáta
158.    Együtt a parlagfű ellen Alapítvány: Kissné Hegyi Ilona elnök
159.    Györkönyi Napsugár Óvoda: Rodenbücher Mihányné
160.    Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros: Dr Mészáros Lajos főigazgató
161.    Tamási Szabadidő és Sportegyesület: Lódi László
162.    Aparhant Községi Önkormányzat: Csóka Attila
163.    Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület: Dr Volmanné Reich Márta
164.    Dombóvári József Attila Általános Iskola: Juhász Csilla
165.    Kaposszekcső Község Német Nemzetiségi Ökormányzata: Pfeiffer Jánosné
166.    Kata Lovasudvara: Benedek Barbara
167.    Szekszárd Megyei Jogú Város Városi Bölcsődéje: Rimai Rudolfné
168.    Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: Adorján Gyöngyi
169.    Paksi Sportegyesület: Balogh Judit
170.    Dombóvári Zenész Egyesület: Balaskó János
171.    Szászvár Nagyközség Önkormányzata: Dunai Péter
172.    József Attila Könyvtár, Dunaújváros: Tóth Éva
173.    Vak Bottyán ÁIG Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Takácsné Ortner Ilona
174.    Szálkai Sportegyesület – Horváth Árpád
175.    Kocsola Község Önkormányzata – Horváth Zoltán
176.    Budapest Főváros XIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Egyesített Bölcsődék – Marton Attiláné
177.    Paksi Fogat Sport Egyesület
178.    Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – Dr. Balázs Gábor
179.    Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség – Dr. Balázs Gábor
180.    MVM Kontó Zrt., Paks: Hollósi Csaba
181.     Paksi Napsugár Óvoda – Steinerné Benedeczky Anikó
182.    Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde- Dobó Dóra
183.    Szekszárdi Római Katolikus Plébánia – Bacsmai László
184.    Tengelic Község Önkormányzata –Gáncs István
185.    Bogyiszló Község Önkormányzata: Tóth István
186.    Uniqua Team Újbuda Se. Kuttor Csaba
187.    Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület: Contreras Roberto
188.    Őcsényi Repülőklub Sportegyesület: Kovács Mihály
189.    Kárász Község Önkormányzata: Lép Péter
190.    Dombóvári Kutyás Egyesület – Kővágó Jenő
191.     Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény – Horváthné Gyánó Bernadett
192.    Szászvár Nagyközség Önkormányzata – Dunai Péter
193.    Regölyért Egyesület – Stallenberger Zoltánné
194.    Platán Szociális Alapítvány Hőgyész: Boros Gyevi Lajosné
195.    Bogyiszló Kistarisznya Óvoda: Jusztin Józsefné
195.    Bogyiszló Kistarisznya Óvoda: Jusztin Józsefné
196.    Dombóvári Szívárvány Óvoda és Bölcsőde: Tarr Ágnes
197.    Závod Község Önkormányzat: László Attila
198.    Závodi Német Nemzetiségi Önkormányzat: Dávid Erzsébet
199.    Lajoskomáromi Szabadidő Egyesület: Horváth Lóránt
200.   HELP Dombóvár Egyesület: Babulják Katalin
201.    Calvary-Golgota Szolg. Nonprofit Kft: Márkus Szilárd
202.   Kárászi Faluszépítő Egyesület: Mezei Attila
203.   Hőgyészi Somvirág Óvoda: Nichter Henrietta
204.   Bátaapáti Község Önkormányzata: Darabos Józsefné
205.   Humánszolgáltató Központ, Szekszárd: Tolácziné Varga Zsuzsanna
206.   Mohácsi Kórház: Dr. Csizmadia Csaba
207.   Paksi Életfa Idősek Otthona: Kávási Brigitta
208.   Kosárlabda Sport Klub Szekszárd – Némedi Péter
209.   Györkönyi Általános Iskola – Kövérné Horváth Szilvia
210.    Remalau Nonprofit Közhasznú Kft – Juhászné Bokor Brigitta
211.    Ökocsiga Közhasznú Egyesület – Sáfrány László
212.    DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde, Mesevár Óvoda Tagintézménye – Bujdosné Gerzsei Éva
213.    Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsöde – Jánosné Bodnár Brigitta
214.    Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület – Nagy Orsolya
215.    Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület – Horváthné Pápista Zsuzsanna
216.    Teveli Szivárvány Óvoda – Zsók Józsefné
217.    Fácánkert Község Önkormányzata – Orbán Zsolt
218.    Hegyháti Ált. Isk. és AMI (Mágocs) – Enyedi Gáborné
219.    Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület – Hang Csaba
220.    Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Kp. Rácalmás – Bodnár Edina
221.    Bonyhádi Polgárőr Egyesület – László Krisztián
222.    Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület – Fekete Pálné
223.    Vörösmarty Mihály Művelődési Központ – Lukács József igh.
224.    Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda – György Márta Ilona
225.    Gerjen Község Önkormányzata – Romhányi Károly polgármester
226.    Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium Hagyományőrző Egyesület. – Bodai Barna
227.    Mekényes Község Önkormányzata: Major Ottó
228.    Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság: Szabó Csaba
229.    Szuppi Ifjúsági Szálló Erdei Iskola és Lovasudvar – Gazda Annamária
230.    Bartók Béla Zeneiskola Bonyhád – Elmauer József
231.    Ófalu Község Önkormányzata: Bechli Erzsébet
232.    Kapospula Község Önkormányzata: Stemler József
233.    Szekszárdi Közművelődési Kft – Zsikó Zoltán
234.    Bonyhádi Polgárőr Egyesület – László Krisztián
235.    Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ – Végh Szabolcs
236.    Mentálhigiénés Műhely – Pócs Margit
237.    Rózsatanya Lovarda – Rózsáné Gréczi Jolán
238.    Paksi II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. – Berkóné Német Irén
239.    Szekszárdi Babits Mihály Ált.Isk. – Botos Ilona
240.    Hőgyészi Hegyhát Ált.ISk.és Gimn. Gyönki Tagiskolája – Szűcs Rozália
241.     Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár – Vajda Tibor
242.    Koppányszántó Község Önkormányzata – Pintér Gábor
243.    Szent Erzsébet Caritas Alapítvány – Kovács Jánosné
244.    Bonyhádi Római Katolikus Plébánia – Wigandt István
245.    Magyar Államkincstár – Fehér János
246.    Faddi Kismanók Óvoda – Bitay Ágota
247.    Mecsekerdő Zrt – Nagy Attila
248.    Zengővárkony Polgárőr Egyesület – Bögyös István
249.    Paks Városi Múzeum – Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
250.    „Esőmanók” Tolna Megyei Auistákért Egyesület – Asztalosné Marosi Marianna
251.    Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapf. Műv. Iskolája – Szebenyi-Papp Szilvia
252.    Esztárd Színház Közművelődésé és Közh.Egy. – Bezzegh Zoltán
253.    Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola – Szilágyi Péter
254.    Nagykónyi Polgárőr Egyesület – Szekeres Zoltán
255.    Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola – Szilágyi Péter
256.    Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI – Pekari Bernadett
257.    Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, Törjék Gábor
258.    Nagymányoki Sportegyesület: Stangliczky Ottó
259.    Bonyhádi Gondozási Központ
260.    MK Pelikán-Siklós KC – Hullmann Béla
261.    Mecseknádasdi Spartacus SE-Háber Gábor
262.    Szálkán a művészetért alapítvány
263.    Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete
264.    Wosinsky Mór Óvoda Selyem Óvodája (Tolna) – Sterczné Asztalos Zsuzsanna
265.    Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola – Simon Andrea
266.    Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Europe Direct irodája
267.    Gébics Természetvédelmi Egyesület
268.    Tamási Kézilabda Club: Varga László
269.    Izmény Község Önkormányzata – Kalmár Ferenc polgármester
270.    Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde – Orosházi Szandra
271.    Döbrököz Község Önkormányzata – Farkas Edit
272.    WMÁI. Széchenyi István Tagiskolája – Herczigné Hirling Adrienn
273.    Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda – Hollendusné Bíró Anett
274.    Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola AMI – Künsztler Róbert
275.    Palotabozsok Község Önkormányzata – Ritzl Róbert
276.    Szakály Község Önkormányzata – Törő Péter
277.    Kölesd Község Önkormányzata – Berényi István
278.    Magyar Cserkészszövetség – Kollár Tamás
279.    Zombai Körzeti Óvoda – Pál Gyuláné
280.    Szekszárdi 2-es számú Óvoda-Bölcsőde – Horváth Erika
281.    Szászvári Polgárőr Egyesület: Réder Péter
282.    Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda – Miklós Ágnes
283.    Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola – Botos Ilona
284.    Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága – Fehér János
285.    Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete – Mészáros Andrea
286.    Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde – Horváth Andrea
287.    Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete Szekszárd – Dr Mátay Katalin
288.    Regöly Község Önkormányzata – Kelemen Csaba
289.    Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft – Csötönyi László
290.    Bölcskei Mesevár Óvoda – Bujdosné Gerzsei Éva
291.    Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Mózesné Németi Rita
292.    Szárazd Község Önkormányzata – Szabó Lászlóné
293.    Bölcskei Mesevár Óvoda – Bujdosóné Gerzsei Éva
294.    Községi Önkormányzat Mucsfa – Katona Csaba
295.    Münchausen Gyermek Egyesület – Szalay Zsuzsanna
296.    Mecseknádasd Önkormányzata – Kraszné Auth Szilvia
297.    Bonycom Nonprofit Kft – Farkas Attila
298.    Kaposszekcső Község Önkormányzata
299.    Bábakalács Montessori Óvoda Vác – Lázárné Prucsi Katalin
300.    Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány – Dr. Görföl Tamás
301.   Majosi Sportegyesület – Fábián Béla
303.   Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola – Tóth Németh Csilla
304.   Wosinszky Mór Óvoda – Némethné Szüts Melitta
305.   Decs Nagyközség Önkormányzata – Heberling Tibor
306.   Budapesti XXI. Kerületi Csepel Önkormányzat Csodakút Egyesített Óvoda – Hirholczné Faragó Tünde
307.   Bonyhádi Általános Iskola és AMI – Steiner Krisztián
308.   Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. – Zsikó Zoltán
309.   Tolna Megyei Szakképzési Centrum Bezerédj István Technikum – Szabóné Kiss Erzsébet
310.   Zombai Általános Iskola és AMI – Jakab Árpád
311.   Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület
312.   Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat – Pirtyák Zsolt
313.   Tihany Sport és Szabadidő Egyesület – Marsó Barna
314.   Mekényes Község Önkormányzata – Schild Róbert
315.   Véménd Község Önkormányzata – Szalonna Zoltán
316.   Aparhanti Általános Iskola – Somogyvári Rita
317.   Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal – Dr. Fenyvesi János jegyző
318.   Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. – Varga Zoltán
319.   Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület – Szilák Henriette
320.   Mancs Ranch Alapítvány
321.    Főnx Szabadidő és Sport Klub – Kaufmann Gábor
322.   Szeged M.J.V Nyugdíjas Egyesülete – Lányi Gyuláné
323.   Dombóvári Árpád-Házi Szt Erzsébet Katolikus Óvoda – Tóthné Károly Mónika
324.   Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ – Müller Ádám
325.   DOVASE – Horváth Katalin
326.   Szakcsi Ált.Isk. Kocsolai Ált.ISk.Int. – Magyar Ilona Barbara
327.   TMSZC Ady Endre Technikum és Kollégium – Juhász Gábor
328.   Szászvári Ifjúsági Egyesület – Toronicza Georgina
329.   Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület –Huszár Krisztina
330.   Györe Község Önkormányzata – Filamella Tibor
331.   Kozármisleny Sportegyesület – Kovács Tamás
332.   Várdomb-Alsónána Általános Iskola – Vas Márta
333.   Német Önkormányzat Kalocsa – Arnold Adrien
334.   Kölesdi Béri Balogh Á. Ált.Isk. – János Zoltán
335.   Tamási TAM-BAU Atlétikai Club – Bekéné Jankó Rita
336.   Vak Bottyán Általános Isk., Gimn. Pálfai Általános Iskolája – Mátics Beáta

III. Egyházak

1.    Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet: Aradi András lelkész, György Ferenc tanár úr
2.    Majosi Evangélikus: Makán Hargita iskolalelkész, György Ferenc tanár úr
3.    Váraljai Evangélikus: Schaller Bernadett, Gűth Tamás tanár úr
4.    Egyházaskozári Evangélikus: Koskai Erzsébet lelkész
5.    Római Katolikus Egyházközség Nagymányok: Bagi Sándor Plébános
6.    Római Katolikus Egyházközség Kismányok: Bagi Sándor Plébános
7.    Kakasdi Római Katolikus Egyházközség: Pekker Mátyás
8.    Váraljai Baptista Egyház: Pátkai Béla
9.    Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség: Ráczné Pető Ildikó
10.    Pécsváradi Római Katolikus Plébánia: Antal Géza
11.    Soltvadkerti Evangélikus Gyülekezet: Homoki Pál lelkész
12.    Bátaszéki Református Egyházközség: Fekete Zoltán
13.    Bölcskei Református Egyházközség: Szerdahelyi Józsefné
14.    Nagydorogi Református Egyházközség: Surányiné Réti Katalin
15.    Teveli Római Katolikus Plébánia: Pál József
16.    Római Katolikus Plébánia, Báta: Herendi János
17.    Magyarországi Metodista Egyház: Csernák István
18.    Szekszárd és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség: Sefcsik Zoltán
19.    Mecseknádasdi Római Katolikus Plébánia, Pekker Mátyás
20.    Pécsi Evangélikus Egyházközség: Ócsai Zoltán
21.     Bonyhádi Református Egyházközség: Mészáros Zoltán
22.    Hidasi Református Egyházközség – Gyenge Károly
23.    Dunakömlödi Római Katolikus Plébánia – Fitt Szabolcs
24.    Szekszárdi Református Egyházközség – Dr. Kaszó Gyula
25.    Magyarországi Evangélikus Egyház – Krámer György
26.    Tolnai Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja – Kovácsné Füri Margit
27.    Szekszárdi Római Katolikus Plébánia – Janó Attiláné
28.    Dombóvári Evangélikus Egyházközség – Szücs Eszter
29.    Dombóvári Római Katolikus Plébánia: Dr. Hegedűs János
30.    Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség – Kollár Zsolt
31.     Iregszemcsei Református Egyházközség: Harsányi Béla
32.    Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség
33.    Római Katolikus Plébánia Báta
34.    Dombóvári Református Egyházközség – Sipos Előd Zoltán
35.    Hegyháti Evangélikus Szeretetszolgálat – Biró Kornélia
36.    Sarlós Boldogasszony Plébánia – Csertán Dániel